противопожарни  
       
 

 

СЕРВИЗ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Пълното техническо обслужване, презареждането и сервиза на всички видове пожарогасители и ръчновозими инсталации се извършва в сервизната база на фирмата, оборудвана със стендове, машини и инструменти. Гарантираме високо качество и надеждност на услугите. Предлагаме взимане и връщане на пожарогасителите от и до обекта, предоставяне на оборотни уреди, абонаментна поддръжка.

 

ПРОДАЖБА НА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СРЕДСТВА

• всички видове пожарогасители: прахови, с въглероден диоксид, водни, водопенни, клас F за гасене на мазнини, ръчновозими инсталации;
• противопожарни шлангове, вътрешни пожарни кранове, струйници, пожарни касети, противопожарни одеяла, пожарни хидранти и др.
• аварийни осветителни тела;
• указателни знаци по пожарна безопасност и др.

Извършваме консултации за видовете и количеството уреди и монтаж на всички горепосочени артикули.

     

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме, са както отделни инсталации с конкретни функции за пожароизвестяване, така и цялостни системи , свързани с управлението на: движението на асансьорите, отваряне-затваряне на противопожарните врати, включване-изключване на вентилационните инсталации, противопожарните помпи и др. Инсталациите се проектират и изграждат в съответствие с изискванията на българските нормативи и европейските стандарти. Използваме сертифицирана апаратура, кабели и др. инсталационни материали. Предлагаме извънгаранционен сервиз на инсталациите.


 

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Извършваме проектиране, изграждане, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водни, пенни и газови пожарогасителни системи, съобразени с особеностите на обекта и изискванията на клиента. Проектираме и монтираме всички елементи на инсталацията, като: контролно-сигнални клапани (КСК), хидрофори за поддържане на налягането, помпи и помпени групи, резервоари за гасителни агенти и тяхното управление, контрол и управление на гасенето и т.н. Предлагаме системи за пожарогасене със следните агенти: вода; пяна; газ - СО2, FM 200; NAFS 227, NAFS 125 и др.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Разработваме комплексна документация за организиране на пожарната и аварийната безопасност на обекти в експлоатация, инструкции и планове за действие на персонала при пожар, планове и схеми за евакуация на персонал и посетители, заповеди и др.

 


Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти;
Експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, включваща:
- сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители
- поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове на територията на цялата страна.

Извършваме комплексно обследване на обекти по пожарна безопасност (съответствие на конструкциите, на ел. инсталациите, на вентилациите, на отоплението, на технологичните процеси и др.)

 

 
Студио МИНА ООД